Regioner

Regionernas främsta ansvar är att sköta hälso- och sjukvården som ska förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. En annan obligatorisk uppgift är tandvård för personer upp till 20 år.

Regionerna styrs av politiker som valts in i regionfullmäktige av oss som medborgare. Utöver det finns det politiska uppdrag inom olika styrelser, nämnder och utskott. Regionstyrelsen leder och samordnar allt arbete inom regionen och ansvarar för ekonomin. Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet inom olika ansvarsområden.

Här finns kontaktuppgifter till din region (SKR) >>

Hälso- och sjukvård

Regionernas ansvar inom hälso- och sjukvård omfattar både den öppna vården och slutenvården. Slutenvården kan enkelt förklaras med att patienten är inlagd för sjukhusvård. Den kan också benämnas för heldygnsvård. Öppenvården sker utan inläggning och kan äga rum inom primärvårdens vård- eller hälsocentraler eller  mottagningar på Specialistkliniker och sjukhus. Hälso- och sjukvården innefattar också psykiatri och habilitering och regleras av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och annan lagstiftning om psykiatrisk vård och habiliteringsverksamhet.

Primärvård
Primärvården är den del inom sjukvården som ansvarar för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens. Ett primärvårdsområde består i regel av en kommun eller en del av en kommun.

Primärvård är oftast den vård de flesta patienter först kommer i kontakt med. Har patienten inte behov av sjukhusens tekniska och medicinska resurser tar vårdcentralerna hand om behandling, rehabilitering, omvårdnad och förebyggande arbete.

På vårdcentralen ställer en läkare oftast den första diagnosen vid allvarligare åkommor. Om vårdcentralen inte kan ge behandling eller ställa diagnos får patienten en remiss till en specialistmottagning.

Läs mer om Vårdcentralen, 1177 Vårdguiden.se >>

Psykiatri
Psykiatrin är den enhet som ansvarar för att behandla psykisk ohälsa. Ofta är psykiatrin indelad i tre verksamhetsområden: barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, rättspsykiatri.

Psykisk ohälsa är ett vitt begrepp som kan innebära allt från psykisk sjukdom och allvarlig psykisk störning till att uppleva andra psykiska besvär och funktionsnedsättningar. Detta stör det psykiska välbefinnandet och påverkar ens dagliga liv. Orsaker till psykisk ohälsa kan vara kriser, hög arbetsbörda, oro, nedstämdhet, ängslan, sömnsvårigheter och kroppslig sjukdom.

Här kan du läsa mer om psykisk ohälsa, 1177 Vårdguiden.se >>

Här kan du läsa en artikel om att vara anhörig till person med psykisk ohälsa>>

Läs mer om anhörig och psykisk ohälsa på Nationellt kompetenscentrum anhöriga>>

Habilitering
Habilitering riktar sig till personer med medfödda funktionshinder eller funktionshinder som uppstått i tidig ålder. Ordet habilitering betyder ”utveckla ny förmåga”. Habiliteringsinsatserna syftar till att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder bästa möjliga funktionsförmåga och bästa möjliga förutsättningar för delaktighet i samhället.

Inom geografiskt indelade områden finns habiliteringscenter för barn och habiliteringscenter för ungdomar och vuxna från 16 års ålder. Inom habilitering arbetar man dels direkt med patienten och dels vänder man sig till anhöriga och personal med information, råd, stöd och instruktioner för individuella arbetssätt för varje enskild person.

På en habiliteringsenhet arbetar bland annat logopeder, arbetsterapeuter, psykologer och kuratorer.

Rehabilitering
Rehabilitering riktar sig till personer som efter skada eller sjukdom behöver medicinskt, psykologiskt, socialt och/eller arbetslivsinriktat stöd för att återfå funktionsförmågor.

Rehabilitering ska förbättra förutsättningar för ett självständigt liv och aktivt deltagande i samhället med god livskvalité.

Primärvården, Arbetsförmedlingen, arbetsgivaren och Försäkringskassan har ansvar för olika delar i rehabiliteringen.

Tandvård

Tandvårdslagen reglerar tandvården i Sverige och vad som gäller beror på hur gammal man är.
Alla barn och ungdomar har rätt till gratis tandvård till och med det år de fyller 19 år. Man kan själv välja vilken tandläkare man besöker. Om man måste besöka en tandläkare akut vänder man sig i första hand till den tandläkare man brukar besöka eller Folktandvården.

Från och med det år man fyller 20 måste man själv betala och själv hålla kontakten med tandvården. Dock har man rätt till allmänt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan vartannat år. Bidraget ligger på 300 kronor om man är 20-29 år och 150 kronor om man år 30-74 år. Är man äldre än 75 år är bidraget 300 kronor.

Vid vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar finns det möjlighet att få särskilt tandvårdsbidrag, se länk nedan.

Vuxna omfattas även av ett högkostnadsskydd. Läs mer i länken ”Statligt tandvårdsstöd, Försäkringskassan”, nedan.

På sidan Tandvård och munhälsa finns mer information om ämnet. I länkarna här nedan kan du också hitta mer information.


Externa länkar:

Socialstyrelsen om psykisk ohälsa (Socialstyrelsen) >>

Här kan du hitta vård i hela landet (1177.se) >>

Statligt tandvårdsstöd (Försäkringskassan) >>

Särskilt tandvårdsstöd, Socialstyrelsen>>

Tandvård om man har en funktionsnedsättning (1177.se) >>

Tandvård om man har stort omvårdnadsbehov i dagliga livet (1177.se) >>

Tandvård i samband med vissa sjukdomar och sjukdomsbehandlingar (1177.se) >>