Vad är anhörogstöd?

Vad är anhörigstöd?

​Anhöriga står för en mycket stor del av vården av närstående. Att vårda en närstående kan ge glädje, men ibland kan man som anhörig själv behöva stöd.

Det är kommunen som enligt socialtjänstlagen (SoL) är skyldig att erbjuda olika former av stöd åt anhöriga som vårdar sina nära. Vilken typ av stöd man kan få skiljer sig mellan olika kommuner.
2009 skärptes socialtjänstlagen från att kommunerna ”bör” erbjuda stöd till anhöriga till det mer förpliktigande ”ska” – socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Man slår även fast att anhörigstödet ska vara individuellt och flexibelt.

Exempel på anhöriga som har rätt till stöd:

  • ​​anhöriga till personer med fysisk funktionsnedsättning
  • anhöriga till personer med psykisk funktionsnedsättning
  • anhöriga till personer med utvecklingsstörning eller annan intellektuell funktionsnedsättning
  • ​anhöriga till personer med långvarig psykisk sjukdom
  • ​anhöriga till personer med långvarig eller kronisk fysisk sjukdom
  • ​anhöriga till personer med missbruks- och beroendeproblematik
  • ​föräldrar till barn under 18 år med någon av ovanstående sjukdom eller funktionsnedsättning
  • ​föräldrar till vuxna barn med någon av ovanstående sjukdom eller funktionsnedsättning
  • ​vuxna barn till person med någon av ovanstående sjukdom eller funktionsnedsättning.

Utöver det offentliga stödet finns många organisationer och föreningar som erbjuder anhörigstöd.

Jag låg ibland vaken på nätterna och oroade mig för om jag själv skulle bli sjuk. Vem skulle jag ringa som kunde ta hand om min hustru om jag själv inte kom ur sängen på morgonen? Den där lappen jag fick av dig med telefonnumret som jag skulle slå – där alltid någon svarade, oavsett tid på dygnet – den förvarade jag i lådan på nattduksbordet. Det var det bästa anhörigstödet för mig! Det gav mig den tryggheten jag så väl behövde.

Endast anhöriga kan definiera vad anhörigstöd är. Behovet av stöd ser olika ut beroende på många olika saker. Anhöriga känner ofta bäst själva vad för sorts stöd som skulle kunna underlätta vardagen.

Anhörigstöd kan vara många olika insatser som direkt eller indirekt riktar sig till den som ger stöd eller vård till en närstående. Direkt anhörigstöd kan vara samtalsgrupper, information, ekonomisk ersättning för förlorad arbetsinkomst och avlösning exempelvis. Indirekt anhörigstöd skulle kunna vara hemtjänst, korttidsboende och bostadsanpassningar.

Tanken är att anhörigstödet ska underlätta den anhöriges vardag – fysiskt, psykiskt och socialt. Stödet ska också bidra till en ökad livskvalitet och välbefinnande för anhöriga och de som vårdas. Även om lagstiftningen som berör anhörigas rättigheter till stöd har skärpts behöver det göras mer för att anhöriga ska få en starkare position i samhället.

I en del kommuner upprättas skriftliga anhörigstödplaner för anhöriga. Det sker i samtal med anhöriga och ansvarig tjänsteman för anhörigstöd inom kommunen där individuella behov och insatser identifieras.

Anhörigstöd i din kommun?

Är du intresserad av vilka stödformer som finns i din kommun rekommenderar vi dig att ringa kommunväxeln och fråga efter den som arbetar med anhörigstöd. Ofta finns det också mycket information om anhörigstöd på din kommuns hemsida.

Här finns kontaktuppgifter till din kommun>>

Läs Socialstyrelsens vägledning Stöd till anhöriga, som riktar sig till Sveriges kommuner>>

INDIVIDENS BEHOV I CENTRUM, IBIC

Individens behov i centrum är ett arbetsätt som rekommenderas av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Arbetssättet pågår idag i fler än hälften av landets kommuner. Arbetet utgår ifrån individens (den närståendes) individuella behov, resurser och mål för stöd inom det dagliga livets olika områden. I denna metod tydliggörs anhörigas roll också på ett bra sätt.

Läs mer om IBIC >>

Läs mer om IBIC Anhöriga>>


Diskussionsfrågor:

Vilket stöd skulle hjälpa dig i din roll som anhörig?

Om du fick välja helt själv, på vilket sätt skulle du vilja att stödet fungerade?

Vad krävs för att du ska känna dig trygg?