Lagar inom vården

Lagar som styr vården

Här är några av de lagar som styr socialtjänsten samt hälso- och sjukvården. Lagarna är ett stöd för dig som kommer i kontakt med vården. Som patient har man rätt att så långt det är möjligt vara med och bestämma om vården.

Om du vill veta mer eller läsa om någon annan lag rekommenderar vi Svensk författningssamling (Sveriges Riksdag) >>

Hälso- och sjukvårdslag (HSL) 1982:763

HSL är en ramlag som innehåller grundläggande regler för all hälso- och sjukvård. Den anger vad regionen, kommunen eller andra vårdgivare är skyldiga att erbjuda patienten. Bland annat behandling, rehabilitering och habilitering för personer i behov av dessa insatser. Lagen talar dock inte om vilka rättigheter patienter har.

Lagtexten >>

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 1990:52

Lagen reglerar tvångsomhändertagande av unga människor i Sverige under 18 år och i vissa fall av unga under 20 år. Grunderna för omhändertagande kan vara bristande hemförhållanden eller den unges egna vårdslösa beteende. Vård enligt lagen kan bland annat innefatta placering på hem för vård eller boende, sjukhus, särskilda ungdomshem eller familjehem.

Lagtexten >>

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 1993:387

LSS ger personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar rätt till insatser. Lagen omfattar personer under 65 år men kan även omfatta äldre med ett fysiskt eller psykiskt funktionshinder som inte beror på normalt åldrande. Insatser kan röra sig om rådgivning och annat personligt stöd.

Lagtexten >>

Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 1988:870

LVM är vägledande för all vård som syftar till att hjälpa enskilda människor att komma ifrån missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel.

Lagtexten >>

Offentlighets- och sekretesslag 2009:400

Lagen innehåller bestämmelser om exempelvis myndigheters handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Lagen innehåller också bestämmelser om tystnadsplikt och om förbud att lämna ut handlingar.

Lagtexten >>

Patientdatalag 2008:355

Denna lag används vid vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården. I lagen finns också bestämmelser om skyldighet att föra patientjournal.

Lagtexten >>

Patientlag 2014:831

Denna lag syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Lagtexten >>

Patientskadelag 1996:799

Denna lag innehåller bestämmelser om rätt till patientskadeersättning och om skyldighet för vårdgivare att ha en försäkring som täcker sådan ersättning (patientförsäkring). Om man som patient blir skadad genom vården har man alltså rätt att begära ersättning.

Lagtexten >>

Patientsäkerhetslag 2010:659

Denna lag syftar till att höja patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården. I lagen finns bestämmelser om bland annat anmälan av verksamhet, behörighet, tystnadsplikt och återkallelse av legitimation.

Lagtexten >>

Personuppgiftslag (PUL) 1998:204

Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Med hjälp av den har du rätt att få ta del av alla dina uppgifter som finns lagrade i hälso- och sjukvårdens olika register.

Lagtexten >>

Smittskyddslag 2004:168

Lagen innehåller bestämmelser som ska förhindra att smittsamma sjukdomar sprids bland människor.

Lagtexten >>

Socialförsäkringsbalk 2010:110

Denna balk innehåller bestämmelser om social trygghet genom de sociala försäkringar och andra ersättnings- och bidragssystem som behandlas i socialförsäkringen. Till exempel finns bestämmelser om närståendepenning, assistansersättning och efterlevandestöd.

Lagtexten >>

Socialtjänstlag (SoL) 2001:453

SoL behandlar kommunernas ansvar för socialtjänsten och tar bland annat upp rätten till bland annat ekonomiskt bistånd, hemtjänst, boendestöd och särskilt boende. SoL ger alla personer som vistas i Sverige rätt till en social och ekonomisk trygghet.

Lagtexten >>

Tandvårdslag 1985:125

Lagen innehåller grundläggande regler för all tandvård. Den anger vad regionen, kommunen eller andra vårdgivare är skyldiga att erbjuda patienten.

Lagtexten >>