Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Lagar som styr vården

”Jag tänker ibland att jag borde vara lite mer insatt som anhörig. Men det är svårt att samla sig. Kanske beroende på att jag tycker att det ofta är tungt att läsa och förstå skrivna lagtexter”.

Vi är nog många som känner så, som suckar lite och ger upp. Ändå hamnar de flesta av oss nån gång i livet i situationer då vi behöver rusta oss med kunskaper om våra rättigheter och skyldigheter. Det är viktigt att vi inte ger upp. Om vi har svårt att tolka innebörden i lagtexter och förordningar som är viktiga för oss, får vi söka hjälp. Vi kan vända oss till den tjänsteman i kommunen som ansvarar inom området vi behöver hjälp med. Detsamma gäller för regionen. Det är den anställdes ansvar att vi får information som vi kan förstå. Fråga alltid om du känner dig osäker. Var öppen för samtal och kom ihåg att det inte finns några dumma frågor (bara dom som aldrig blir ställda kanske…).

Ta del av jurist Erik Wards information om myndigheters serviceansvar här i Anhörighandboken >>

Som anhörig kan du också vända dig till kommunens anhörigkonsulent eller till en lokal anhörigförening, om där finns sådan. De bjuder då och då in till informationsmöten för anhöriga i syfte att sprida information om aktuella och viktiga frågeställningar. Varför inte en diskussion om lagens betydelse? En samtalsstund tillsammans med andra i en anhöriggrupp där vi kan ställa våra frågor och dela erfarenheter och tips är ett annat viktigt forum.

Här kan du finna kommunens anhörigkonsulent >>
Här kan du se om det finns en lokal anhörigförening >>

Lagar som styr socialtjänsten och hälso- och sjukvården
Nedan följer några av de lagar som styr socialtjänst och hälso- och sjukvård. Lagarna är ett stöd för dig som kommer i kontakt med vården. Som patient har man rätt att så långt det är möjligt vara med och bestämma om vården.

Om du vill veta mer eller läsa om någon annan lag rekommenderar vi Svensk författningssamling (Sveriges Riksdag) >>

Hälso- och sjukvårdslag (HSL) 2017:30
HSL är en ramlag som innehåller grundläggande regler för all hälso- och sjukvård. Den anger vad regionen, kommunen eller andra vårdgivare är skyldiga att erbjuda patienten. Bland annat behandling, rehabilitering och habilitering för personer i behov av dessa insatser. Lagen talar dock inte om vilka rättigheter patienter har.
Lagtexten >>

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 1990:52
Lagen reglerar tvångsomhändertagande av unga människor i Sverige under 18 år och i vissa fall av unga under 20 år. Grunderna för omhändertagande kan vara bristande hemförhållanden eller den unges egna vårdslösa beteende. Vård enligt lagen kan bland annat innefatta placering på hem för vård eller boende, sjukhus, särskilda ungdomshem eller familjehem.
Lagtexten >>

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 1993:387
LSS ger personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar rätt till insatser. Lagen omfattar personer under 65 år men kan även omfatta äldre med ett fysiskt eller psykiskt funktionshinder som inte beror på normalt åldrande. Insatser kan röra sig om rådgivning och annat personligt stöd.
Lagtexten >>

Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 1988:870
LVM är vägledande för all vård som syftar till att hjälpa enskilda människor att komma ifrån missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel.
Lagtexten >>

Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) 1991:1128
Lagen används när en person lider av allvarlig psykisk störning och bedöms behöva sjukhusvård dygnet runt men motsätter sig vård.
Lagtexten >>

Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV) 1991:1129
Lagen används när en person är dömd för brott och lider av allvarlig psykiskstörning. Det är en domstol som beslutar om rättspsykiatrisk vård i stället för fängelse.
Lagtexten >> 

 Offentlighets- och sekretesslag 2009:400
Lagen innehåller bestämmelser om exempelvis myndigheters handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Lagen innehåller också bestämmelser om tystnadsplikt och om förbud att lämna ut handlingar.
Lagtexten >>

Patientdatalag 2008:355
Denna lag används vid vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården. I lagen finns också bestämmelser om skyldighet att föra patientjournal.
Lagtexten >>

Patientlag 2014:831
Denna lag syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.
Lagtexten >>

Patientskadelag 1996:799
Denna lag innehåller bestämmelser om rätt till patientskadeersättning och om skyldighet för vårdgivare att ha en försäkring som täcker sådan ersättning (patientförsäkring). Om man som patient blir skadad genom vården har man alltså rätt att begära ersättning.
Lagtexten >>

Patientsäkerhetslag 2010:659
Denna lag syftar till att höja patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården. I lagen finns bestämmelser om bland annat anmälan av verksamhet, behörighet, tystnadsplikt och återkallelse av legitimation.
Lagtexten >>

Personuppgiftslag (PUL) 1998:204
Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Med hjälp av den har du rätt att få ta del av alla dina uppgifter som finns lagrade i hälso- och sjukvårdens olika register.
Lagtexten >>

Smittskyddslag 2004:168
Lagen innehåller bestämmelser som ska förhindra att smittsamma sjukdomar sprids bland människor.
Lagtexten >>

Socialförsäkringsbalk 2010:110
Denna balk innehåller bestämmelser om social trygghet genom de sociala försäkringar och andra ersättnings- och bidragssystem som behandlas i socialförsäkringen. Till exempel finns bestämmelser om närståendepenning, assistansersättning och efterlevandestöd.
Lagtexten >>

Socialtjänstlag (SoL) 2001:453
SoL behandlar kommunernas ansvar för socialtjänsten och tar bland annat upp rätten till bland annat ekonomiskt bistånd, hemtjänst, boendestöd och särskilt boende. SoL ger alla personer som vistas i Sverige rätt till en social och ekonomisk trygghet.
Lagtexten >>

Tandvårdslag 1985:125
Lagen innehåller grundläggande regler för all tandvård. Den anger vad regionen, kommunen eller andra vårdgivare är skyldiga att erbjuda patienten.
Lagtexten >>

Anhöriglinjen

Behöver du råd och stöd i din roll som anhörig? Har du frågor om dina rättigheter? Anhöriglinjen finns till för dig.

   Vill du veta mer?

Anhöriglinjen
Bli volontär

Bli volontär

Vill du vara en frivillig medmänniska i samtal med anhöriga? Vi välkomnar alltid nya volontärer till vår Anhöriglinje.

   Här hittar du mer info

Anhörigas Riksförbund

Anhörigas Riksförbund

Vår anhörigorganisation är unik för att den vänder sig till alla anhöriga oavsett situation och behov hos den närstående.

   Läs mer om riksförbundet

Organisationer

Organisationer

Information, råd och stöd på mejl, chatt och telefon
Här har vi samlat ett flertal av de organisationer och föreningar som arbetar för olika grupper i samhället.

   Läs mer