Rapporter och forskning

Här har vi samlat några av de rapporter och forskning som gjorts om anhöriga. På Nationellt kompetenscentrum anhörigas (Nka) hemsida kan du läsa mer forskning på området. Klicka här för att komma till Nka:s hemsida >>

Szebehely, M., Ulmanen, P. & Sand, A. (2014). Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Rapporten visar att anhörigomsorg i Sverige har betydande konsekvenser för omsorgsgivarnas välbefinnande, vardagsliv, arbete och ekonomi. För både kvinnor och män gäller att ju mer omsorg man ger, desto större är risken att drabbas. Samtidigt är det vanligare bland kvinnor än bland män att omsorgsgivandet leder till negativa konsekvenser på en rad områden.

Läs den här >>

Socialstyrelsen (2012). Anhöriga som ger omsorg till närstående. Omfattning och konsekvenser. Stockholm.

Rapporten presenterar resultat och analys av en befolkningsstudie med fokus på omsorgsgivarens perspektiv. Resultatet visar att närmare var femte person i vuxen ålder vårdar, hjälper eller stödjer en närstående.

Läs den här >>

Socialstyrelsen (2011). Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående. Lägesbeskrivning 2011. Stockholm.

Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen. Den innebär att socialnämnden ska erbjuda stöd för personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, är äldre eller som har funktionshinder. Den här rapporten sammanfattar utvecklingen under 2010 och 2011.

Läs den här >>

Socialstyrelsen (2006). Omsorg människor emellan. En översikt av omsorgsgivande i den svenska befolkningen. Stockholm.

Socialstyrelsen rapporterar sedan några år tillbaka årligen till regeringen om tillståndet och utvecklingen inom vården och omsorgen om de äldre. Som ett underlag för lägesrapporten 2005, har Socialstyrelsen tagit initiativ till att beskriva omfattningen av och analysera den omsorg som ges människor emellan, både ur givarens och ur mottagarens perspektiv. Rapporten bygger på bearbetningar av data från olika befolkningsstudier.

Läs den här >>

Socialstyrelsen (2005). Kompetenta föräldrar – beroende av socialtjänstens stöd – Dialog med föräldrar till barn med omfattande funktionshinder kring deras upplevelser av socialtjänsten – efter tio år med LSS. Stockholm.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) bygger på en värdegrund av ömsesidig tillit och förtroende mellan omsorgstagare och myndigheternas företrädare. I denna intervjustudie med föräldrar till barn med omfattande funktionshinder framträder i deras berättelser ett genomgående mönster, där biståndshandläggare försöker förhålla sig till ett motsägelsefullt uppdrag.

Läs den här >>