Projekt, rapporter och forskning

Här har vi samlat länkar till några av de rapporter och forskning som gjorts om anhöriga. Via dessa kan du söka dig vidare ut mot kunskapen inom området. Här är Nationellt kompetenscentrum anhöriga en bra och viktig samlingsplats för ditt sökande.
Det är förbundets förhoppning att nya kunskaper i praktiken ska säkerställa för anhöriga och närstående en ökad trygghet och livskvalitet. Som det antagna Anhörigperspektivet anger; ett säkerställande av anhörigperspektivet på alla nivåer och i samtliga verksamheter.

Anhörigas Riksförbund tar sig an en stor fråga med ett brett anslag. För att inte tappa fokus driver vi mycket av verksamheten i projektform. Att arbeta i projekt innebär att vi under en avgränsad tid kan fokusera på en viss målgrupp eller en avgränsad fråga. Detta är också ett arbetssätt som ger oss möjlighet att hitta många olika finansiärer och samarbetspartners.

Här beskriver vi vissa av våra aktuella, samt några vi deltagit i eller genomfört tidigare >>

Ta del av Anhörigas Riksförbunds Anhörigperspektiv här >>.

Anhörigperspektiv – en möjlighet till utveckling
Nationell kartläggning av kommunernas stöd till anhöriga 2019.

Ett samarbetsprojekt mellan Anhörigas Riksförbund och Nationellt kompetenscentrum anhöriga, med finansiering av Socialstyrelsen.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga
På Nationellt kompetenscentrum anhörigas (Nka) hemsida finns en mängd nyheter och reportage, kunskapsöversikter, rapporter med mera.
Klicka här för att komma till Nka:s hemsida >>

Stockholms universitet

Szebehely, M., Ulmanen, P. & Sand, A. (2014). Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Rapporten visar att anhörigomsorg i Sverige har betydande konsekvenser för omsorgsgivarnas välbefinnande, vardagsliv, arbete och ekonomi. För både kvinnor och män gäller att ju mer omsorg man ger, desto större är risken att drabbas. Samtidigt är det vanligare bland kvinnor än bland män att omsorgsgivandet leder till negativa konsekvenser på en rad områden.

Läs den här >>

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen (2012). Anhöriga som ger omsorg till närstående. Omfattning och konsekvenser. Stockholm.

Rapporten presenterar resultat och analys av en befolkningsstudie med fokus på omsorgsgivarens perspektiv. Resultatet visar att närmare var femte person i vuxen ålder vårdar, hjälper eller stödjer en närstående.

Läs den här >>

Socialstyrelsen (2010). Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående. Lägesbeskrivning 2010. Stockholm.

Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen. Den innebär att socialnämnden ska erbjuda stöd för personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, är äldre eller som har funktionshinder. Denna första rapport från arbetet är publicerad i december 2010.

Läs den här >>

Uppdaterad version Lägesbeskrivning 2012 kan du läsa här >>