Organisationer och föreningar

Information, råd och stöd på mejl, chatt och telefon

Här har vi samlat ett flertal av de organisationer och föreningar som arbetar för olika grupper i samhället. I Socialstyrelsens databas om organisationer för ovanliga diagnoser hittar du fler organisationer.

Socialstyrelsens databas om organisationer för ovanliga diagnoser >>

En specialinriktad organisation erbjuder värdefull kunskap om en specifik diagnos, funktionsvariation eller ett sjukdomsförlopp. Kunskap och information kan i många fall göra tillvaron enklare att greppa för både anhöriga och den drabbade.

Tar man kontakt med en specialinriktad organisation kan där även finnas nätverk av anhöriga som befinner sig i samma situation. Anhörigfrågorna har sin naturliga hemvist i rena anhörigorganisationer, men finns naturligtvis ofta också i specialiserade diagnosföreningar samt i andra, mer generellt inriktade, intresseorganisationer.

Förteckning över organisationer för råd, stöd och chatt på 1177
De specialinriktade organisationerna kan vara svåra för anhöriga att finna. Det är svårt att veta vart man kan vända sig. Sökandet kan ta tid och sökorden träffar inte alltid rätt. Vi tipsar om att på 1177 Vårdguiden finns bra information om organisationer och förbund och deras intresseområden. 
1177 om organisationer och förbund >>

Anhöriglinjen
Många samtal till Anhörigas Riksförbunds ”Anhöriglinjen” visar att det finns en stor vilsenhet hos anhöriga. Man har akuta behov av mer kunskap, av att få dela erfarenheter med andra som vet hur det är och som i sin tur kan dela med sig av tips och råd. Här har de olika intresseorganisationerna stor betydelse. Via samtal eller mejl till linjen kan man som anhörig få hjälp att hitta rätt.
Här finner du Anhörigas Riksförbunds ”Anhöriglinjen” >>

Till Anhörigas Riksförbund och förbundets lokala anhörigföreningar kan anhöriga vända sig oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.
Här finns Anhörigas Riksförbunds lokalföreningar >>


Nedan följer organisationer och föreningar i alfabetisk ordning och med förtydligande text.
När du klickar på länken kommer du direkt till webbsidan där mer information finns om uppdrag och kontaktmöjligheter.

Afasiförbundet i Sverige >>
Verkar för barn, unga och vuxna med afasi eller annan språkstörning samt deras anhöriga.

Alkohollinjen>>
Telefonlinje för personer som vill förändra sina alkoholvanor och för anhöriga som är oroliga.

Alltid Sedd – uppsökande arbete mot ungdomar som säljer sex >>
Arbetar uppsökande mot ungdomar som säljer eller utsätts för sexuell exploatering på nätet.

Alltokej – för mäns psykiska hälsa >>
Chatt och samtalsgrupper för män i syfte att få stöd och hjälp, minska isolering och öka förståelsen för psykisk ohälsa.

Anhörigas Riksförbund >>
Stödjer anhöriga, verkar för bildande av lokala anhörigföreningar och arbetar aktivt med samhällspåverkan.

Anhörigförening Borderline>>
För anhörig/närstående till någon med Borderline/emotionellt instabil personlighet.

Alzheimer Sverige
Patient- och anhörigorganisation för personer med Alzheimer.

Astma- och allergiförbundet >>
Arbetar för ett friskare liv för personer med astma, allergi eller annan överkänslighet.

Autism- och Aspergerförbundet >>
Verkar för bättre levnadsvillkor för barn, unga och vuxna med autism.

Bipolarna – Forum för personer med bipolär sjukdom >>
En mötesplats på Facebook för bipolära och anhöriga.

BRIS för vuxna om barn>>
För vuxna som känner oro för ett barn.

BRIS för barn och unga >>
Stöd för barn och unga under 18 år. Möjligheter till samtal med kurator.

Brottsofferjouren>>
För stöd till person som är våldsutsatt, vittne eller anhörig.

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO) >>
Fokuserar på bröstcancer och stödjer forskning och medlemmar.

BUFF – för barn och ungdom med familjemedlem i fängelse >>
Kontakter via telefon, chatt eller besök.

Cancerfonden >>
Stödjer forskning, sprider kunskap och påverkar beslutsfattare.

Cancerkompisar >>
Medverkar till att finna cancerkompisar att dela erfarenheter med.

Demensförbundet >>
Verkar för ett bättre liv för demenssjuka och deras anhöriga.

DHR – för personer med nedsatt rörelseförmåga >>
För att personer med nedsatt rörelseförmåga ska bli jämställda, jämlika och delaktiga i samhället.

Diabetesförbundet >>
Verkar för personer med diabetes och deras anhöriga, sprider kunskap och stödjer forskning.

Droghjälpen >>
Information, råd och stöd till personer med drogberoende och deras anhöriga.

Ecpats stödlinje för barn och unga- sexuella kränkningar, hot eller övergrepp >
För alla under 18 år. Hjälp, stöd och kunskap om bilder, sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet.

Ecpats stödlinje för föräldrar>>
Stödlinje för föräldrar att samtala med barn om risker på nätet.

FATEG – föreningen för anhörig till gärningsman >>
För stöd och hjälp till varandra som anhöriga till familjemedlem som begått brott.

FMN – Föräldraföreningen mot narkotika >>
Rådgivning och självhjälpsgrupper för anhöriga.

Friends – barnrättsorganisation mot mobbning >>
Råd och stöd för barn, föräldrar och vuxna som jobbar med barn.

Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar >>
Facebookgrupp.

Föreningen Vi Som Förlorat Barn, VSFB >>
Stöd och råd för föräldrar i sorg.

Föreningen Tilia – psykisk ohälsa hos unga >>
För ungas (under 30 år) psykiska hälsa, kunskapsspridning via t ex föreläsningar.

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft >>
Bättre förutsättningar för personer med förvärvade hjärnskador och deras anhöriga.

Hörselskadades Riksförbund, HRF >>
Stödjer forskning och bedriver intressepolitiskt arbete.

Jourhavande kompis – Röda Korsets stödchatt >>
Stödchatt för unga upp till 25 år.

Jourhavande medmänniska >>
Jourtelefon och chattmöjlighet för alla som önskar någon att tala med.

Jourhavande präst >>
Akut samtals-och krisstöd.

Killfrågor >>
Främja jämställdhet och förebygga våld hos killar och unga män.

Kvinnofridslinjen >>
Nationell stödtelefon för kvinnor som utsatts för våld och hot samt deras anhöriga.

Kyrkans SOS >>
Samtalsjour via telefon, digitala brev och chatt för personer med ensamhet, psykisk ohälsa och suicid.

Lifeline – motverka ensamhet via samtal och stöd >>
Kristen hjälptelefon öppen för alla som söker tröst och hopp.

Mansjouren >>
Samtalsstöd till män i kris och behov av stöd.

Maskrosbarn >>
För barn och unga med förälder som har missbruk, psykisk ohälsa eller utsätter som utsätts för våld.

Mind (för psykisk hälsa) >>
Medmänskliga samtal, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Narkolepsiföreningen >>
För personer som drabbades av Narkolepsi på grund av vaccinationen av Svininfluensa och för deras anhöriga.

Nationella Rådet för Palliativ Vård, NRPV >>
För olika yrkesföreningar och nätverk i syfte att utveckla den palliativa vården.

Neuroförbundet >>
För att personer med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra.

NSPH – Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa >>
Samarbetsorgan för patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.

Nätverk för föräldrar som mist sitt barn, FEBE >>
Samtalskvällar, självhjälpsgrupper med mera för föräldrar som har mist ett barn.

Palveleva puhelin – Svenska Kyrkans finskspråkiga telefonjour >>

Parkinsonförbundet >>
Information, tips och stöd till personer med Parkinson och deras anhöriga.

PrevenTell – hjälp vid oönskad sexualitet >>
Stödlinje för personer som tappat kontrollen över sin sexualitet och är oroliga för att göra sig själv eller andra illa.

Reumatikerförbundet >>
Stödjer medlemmar, sprider kunskap och stödjer forskning.

Riksförbundet Attention >>
Sprider kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, påverkar beslutsfattare och erbjuder gemenskap.

Riksförbundet Balans >>
Patient- och anhörigorganisation för personer med diagnoserna depression, utmattningssyndrom och Bipolär sjukdom.

Riksförbundet FUB >>
För personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Riksförbundet HjärtLung >>
Patientorganisation för alla med hjärt-, kärl- och lungsjukdom.

Riksförbundet för social och mental hälsa /RSMH >>
För människor med erfarenhet av psykisk ohälsa eller sociala problem. Kämpar för lika rättigheter, bättre vård och möjligheter till återhämtning.

Riksförbundet Sällsynta diagnoser >>
Kunskapsspridning och möjligheter till rätt vård för alla medsällsynt diagnos.

Roks tjejjourer – mot utsatthet och våld >>
Stöd via samtal och frågelåda för tjejer som utsatts för mäns och killars våld.

Rädda Barnens orostelefon om radikalisering >>
Orostelefon för anhöriga, yrkesverksamma eller andra som känner oro inför för att någon i omgivningen dras till extrem rörelse eller ideologi.

Rädda Barnens stödchatt för barn och unga – hedersrelaterat våld och förtryck >>
Långsiktigt arbete med Barnkonventionen som grund för allas rätt till trygghet och utveckling.

Schizofreniförbundet >>
För ökad kunskap om Schizofreni och liknande sjukdomar, stödjer medlemmarna och deras anhöriga och sprider kunskap i syfte att påverka.

SHEDO – kunskap om ätstörningar och självskadebeteende >>
För personer med självskadebeteende och ätstörningar och deras anhöriga. Sprider kunskap och väcker debatt.

Självmordslinjen >>
För personer som har tankar på att ta sitt liv och för anhöriga som är oroliga för att närstående har sådana tankar.

Sluta Röka-linjen >>
Stöd och handledning inom taobaksavvänjning.

SOLROSEN – nationell stödverksamhet för barn och vuxna med frihetsberövad familjemedlem>>
För stöd till barn och unga som har en frihetsberövad familjemedlem.

Spelberoendes Riksförbund >>
Vill avhjälpa och förebygga spelberoende genom kunskapsspridning och medlemsstöd.

Spelfriheten >>
För spelare, anhöriga och yrkesverksamma. Kunskapsspridning och möjlighet till chatt.

SPES – suicidprevention och efterlevandestöd >>
Stöd till anhöriga när någon tagit sitt liv. Kunskapsspridning i syfte att förebygga suicid.

Storasyster >>
Stöd till dom som blivit utsatta för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Kunskapsspridning.

STROKE-Riksförbundet >>
För personer som drabbats av stroke, anhöriga och andra intresserade.

Stödlinjen – hjälp vid spelproblem >>
Stödlinje för spelare och anhöriga genom telefon och chatt.

Suicide Zero >>
Arbetar för att radikalt minska självmorden. Kunskapsspridning och påverkansarbete.

Svenska Epilepsiförbundet >>
För personer med epilepsi, deras anhöriga och andra som kommer i kontakt med epilepsi i sitt yrke.

Svenska OCD-förbundet >>
Stöd till personer med Ocd/tvångssyndrom och närliggande diagnoser samt deras anhöriga. Kunskapsspridning och påverkansarbete.

Svenska Röda Korset >>
Hjälper människor i kriser och katastrofer. Vill medverka till att bryta isolering och ger psykosocialt stöd.

Svenska Ödemförbundet >>
Patient- och intresseförening för personer med kroniska ödem. Kunskapsspridning och påverkansarbete.

Sveriges Dövas Riksförbund, SDR >>
Medlemsstöd, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Sveriges Fontänhus – stödjer återhämtning efter psykisk ohälsa>>
Psykosocial och arbetsinriktad rehabilitering för personer med psykisk ohälsa på vägen mot återhämtning.

Sveriges Veteranförbund – kamratstöd >>
Stöd till veteraner och deras anhöriga.

Synskadades Riksförbund, SRF >>
För synskadade och deras anhöriga. Kunskapsspridning och påverkansarbete.

Terrafem – kvinnors och flickors rättigheter >>
Nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld.

Transammans – Förbundet för transpersoner och närstående (dvs anhöriga) >>
Verkar för att transpersoner och deras anhöriga ska ha tillgång till stöd och kunskap.

Trygga Barnen – För barn och unga i familjer med missbruk >>
Stötta barn och unga som lever eller har växt upp i familj där någon har haft problem medmissbruk.

Trygga Vuxna – för anhöriga vuxna >>
För stöd till familjer där någon har missbruk eller psykisk ohälsa.

Vi som mist någon mitt i livet, VIMIL >>
Medmänniskor i syfte att stödja varandra i och genom sorgen.

Unga Lucas >>
För samtal om livet för personer i ålder 13 – 25 år.

Unga relationer – utsatt för våld i relationen >>
Stöd via chatt till personer under 20 år som varit eller är utsatta för våld.

Vackra Maskrosbarn- Stöd och egna historier >>
En plattform för stöd och hjälp och kunskapsspridning.

Välj-att-sluta-linjen >>
Telefonlinje för personer med kontrollerande och våldsamt beteende och som vill försöka ändras sig.
Även för personer som är utsatta.

Ångestföreningen ÅSS >>
För personer med ångest, social ångest och fobier liksom ångest relaterat till depression, utmattning, stress och kris samt högkänslighet. Även för anhöriga.

Äldrelinjen – Minds telefonstöd för äldre >>
Telefonstöd till äldre som mår psykiskt dåligt och längtar efter någon att tala med.