Organisationer, föreningar, ideella verksamheter och kunskapscentrum

När jag känner mig som mest ensam, när tankar om att det bara är jag som har det så här sliter inom mig… När jag inte ser vägen framåt och funderar över om den ens finns… för mig eller för min närstående. Är det inte då vi behöver vi varandra som mest? Att bara, exempelvis som i Anhöriglinjen, få möjlighet att få sätta ord på det som tynger, att få berätta och någon finns där som lyssnar och kan dela med sig av tankar och erfarenheter som kan hjälpa mig några steg framåt.
Och alla dessa organisationer och föreningar som vänder sig till den situation som är min, som är mina frågor och mina behov. Fulla av engagemang, kunskaper och lärdomar och med en öppen dörr som välkomnar mig.

Precis det här vill detta område i Anhörighandboken visa och dela med sig av. Så att vi hittar rätt och finner det sammanhang som är det rätta för oss och där våra behov och frågor kan delas och få svar.

Information, råd och stöd på mejl, chatt och telefon
Här har vi samlat ett flertal av de organisationer och föreningar som arbetar för olika grupper i samhället. I Socialstyrelsens databas om organisationer för ovanliga diagnoser hittar du fler organisationer.
Socialstyrelsens databas om organisationer för ovanliga diagnoser >>

En specialinriktad organisation erbjuder värdefull kunskap om en specifik diagnos, funktionsvariation eller ett sjukdomsförlopp. Kunskap och information kan i många fall göra tillvaron enklare att greppa för både anhöriga och den drabbade, det vill säga den närstående.

Tar man kontakt med en specialinriktad organisation kan där även finnas nätverk av anhöriga som befinner sig i samma situation. Anhörigfrågorna har sin naturliga hemvist i rena anhörigorganisationer, men finns naturligtvis ofta också i specialiserade diagnosföreningar samt i andra, mer generellt inriktade, intresseorganisationer.

Förteckning över organisationer för råd, stöd och chatt på 1177
De specialinriktade organisationerna kan vara svåra för anhöriga att finna. Det är svårt att veta vart man kan vända sig. Sökandet kan ta tid och sökorden träffar inte alltid rätt. Vi tipsar om att på 1177 Vårdguiden finns bra information om organisationer och förbund och deras intresseområden. 
1177 om organisationer och förbund >>

Anhöriglinjen
Många samtal till Anhörigas Riksförbunds ”Anhöriglinjen” visar att det finns en stor vilsenhet hos anhöriga. Man har akuta behov av mer kunskap, av att få dela erfarenheter med andra som vet hur det är och som i sin tur kan dela med sig av tips och råd. Här har de olika intresseorganisationerna stor betydelse. Via samtal eller mejl till linjen kan man som anhörig få hjälp att hitta rätt.
Här finner du Anhörigas Riksförbunds ”Anhöriglinjen” >>

Anhörigas Riksförbund
Anhörigas Riksförbund är som anhörigorganisation unik i den mening att den utgår ifrån anhörigskapet och vänder sig till alla anhöriga. Det innebär att anhöriga oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas (det vill säga den närstående) kan vända sig till Anhörigas Riksförbund och dess lokala anhörigföreningar.
Anhörigas Riksförbund.se >>
Här finns Anhörigas Riksförbunds lokalföreningar >>


Nedan följer organisationer, föreningar, ideella verksamheter och kunskapscentrum i alfabetisk ordning och med förtydligande text.
När du klickar på länken kommer du direkt till webbsidan där mer information finns om uppdrag och kontaktmöjligheter.

Avslutningsvis indelning i verksamhetsområden
Tilläggas ska att efter förteckningen i alfabetisk ordning har vi försökt dela in organisationerna och förbunden i grupper om stöd- och verksamhetsområden, som exempelvis barn och unga, psykisk ohälsa, sorg, med flera. Vår förhoppning är att detta ska förenkla sökandet och ge bättre möjlighet att hitta rätt för just dina frågor.

Vi tar tacksamt emot tips och råd om något är missvisande eller om det finns ytterligare sätt att sprida viktig information inom detta område. 

Advokatjouren >>
Kostnadsfri samtalskonsultation under 15 minuter för tips och råd om hur du ska gå vidare med juridiska problem. Ingen telefonrådgivning utan personliga besök på vissa platser i landet, se mer information via länken.

Afasiförbundet i Sverige >>
Verkar för barn, unga och vuxna med afasi eller annan språkstörning samt deras anhöriga.

Alkohollinjen>>
Telefonlinje för personer som vill förändra sina alkoholvanor och för anhöriga som är oroliga.

Alltid Sedd – uppsökande arbete mot ungdomar som säljer sex >>
Arbetar uppsökande mot ungdomar som säljer eller utsätts för sexuell exploatering på nätet.

Alltokej – för mäns psykiska hälsa >>
Chatt och samtalsgrupper för män i syfte att få stöd och hjälp, minska isolering och öka förståelsen för psykisk ohälsa.

Alzheimer Sverige.se >>
Patient- och anhörigorganisation för personer med Alzheimer.

Anhörigas Riksförbund >>
Stödjer anhöriga, verkar för bildande av lokala anhörigföreningar och arbetar aktivt med samhällspåverkan.

Anhörigförening Borderline>>
För anhörig/närstående till någon med Borderline/emotionellt instabil personlighet.

Anhörighjälpen, psykiatri och NPF, privat grupp Facebook >>

Anonyma alkoholister, aa.se >>
Internationell gemenskap för kvinnor och män för varaktig nykterhet.

Anonyma narkomaner, nasverige.org >>
För alla som vill sluta använda droger.

Astma- och allergiförbundet >>
Arbetar för ett friskare liv för personer med astma, allergi eller annan överkänslighet.

Autism- och Aspergerförbundet >>
Verkar för bättre levnadsvillkor för barn, unga och vuxna med autism.

Barnrättsbyrån.se >>
Kämpar för att barn och unga ska tas på allvar och få rätt hjälp av samhället. Erbjuder socialt och juridiskt stöd, råd och praktisk hjälp.

Bipolarna – Forum för personer med bipolär sjukdom >>
En mötesplats på Facebook för bipolära och anhöriga.

BRIS för vuxna om barn>>
För vuxna som känner oro för ett barn.

BRIS för barn och unga >>
Stöd för barn och unga under 18 år. Möjligheter till samtal med kurator.

Brottsofferjouren>>
För stöd till person som är våldsutsatt, vittne eller anhörig.

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO) >>
Fokuserar på bröstcancer och stödjer forskning och medlemmar.

BUFFF – för barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse >>
Kontakter via telefon, chatt eller besök.

Cancerfonden >>
Stödjer forskning, sprider kunskap och påverkar beslutsfattare.

Cancerkompisar >>
Medverkar till att finna cancerkompisar att dela erfarenheter med.

Demensförbundet >>
Verkar för ett bättre liv för demenssjuka och deras anhöriga.

DHR – för personer med nedsatt rörelseförmåga >>
För att personer med nedsatt rörelseförmåga ska bli jämställda, jämlika och delaktiga i samhället.

Diabetesförbundet >>
Verkar för personer med diabetes och deras anhöriga, sprider kunskap och stödjer forskning.

Droghjälpen >>
Information, råd och stöd till personer med drogberoende och deras anhöriga.

Ecpats stödlinje för barn och unga- sexuella kränkningar, hot eller övergrepp >
För alla under 18 år. Hjälp, stöd och kunskap om bilder, sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet.

Ecpats stödlinje för föräldrar>>
Stödlinje för föräldrar att samtala med barn om risker på nätet.

FATEG – föreningen för anhörig till gärningsman >>
För stöd och hjälp till varandra som anhöriga till familjemedlem som begått brott.

FMN – Föräldraföreningen mot narkotika >>
Rådgivning och självhjälpsgrupper för anhöriga.

Friends – barnrättsorganisation mot mobbning >>
Råd och stöd för barn, föräldrar och vuxna som jobbar med barn.

Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar >>
För personer med ätstörning och deras anhöriga. Har en Facebookgrupp.

Funktionsrätt Sverige >>
Samarbetsorganisation bestående av rikstäckande funktionsrättsförbund (se dessa förbund här) och med uppdrag att arbeta mot riksdag, regering och centrala myndigheter.

Föreningen Vi Som Förlorat Barn, VSFB >>
Stöd och råd för föräldrar i sorg.

Föreningen Tilia – psykisk ohälsa hos unga >>
För ungas (under 30 år) psykiska hälsa, kunskapsspridning via t ex föreläsningar.

Föräldralinjen, MIND >>
För förälder med oro för sitt barn eller ett barn i närheten.

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft >>
Bättre förutsättningar för personer med förvärvade hjärnskador och deras anhöriga.

Hörselskadades Riksförbund, HRF >>
Stödjer forskning och bedriver intressepolitiskt arbete.

Jag vill veta >>

Information om barns och ungdomars rättigheter vid brott.

Jourhavande kompis – Röda Korsets stödchatt >>
Stödchatt för unga upp till 25 år.

Jourhavande medmänniska >>
Jourtelefon och chattmöjlighet för alla som önskar någon att tala med.

Jourhavande präst >>
Akut samtals-och krisstöd.

Killfrågor >>
Främja jämställdhet och förebygga våld hos killar och unga män.

Kvinnofridslinjen >>
Nationell stödtelefon för kvinnor som utsatts för våld och hot samt deras anhöriga.

Kunskapscentrum för ätstörningar, KÄTS >>
KÄTS arbetar med forskning inom ätstörningar och bidrar med utbildningar och vårdutveckling

Kyrkans SOS >>
Samtalsjour via telefon, digitala brev och chatt för personer med ensamhet, psykisk ohälsa och suicid.

Lifeline – motverka ensamhet via samtal och stöd >>
Kristen hjälptelefon öppen för alla som söker tröst och hopp.

Mansjouren >>
Samtalsstöd till män i kris och behov av stöd.

Maskrosbarn >>
För barn och unga med förälder som har missbruk, psykisk ohälsa eller utsätter som utsätts för våld.

Mind (för psykisk hälsa) >>
Medmänskliga samtal, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Narkolepsiföreningen >>
För personer som drabbades av Narkolepsi på grund av vaccinationen av Svininfluensa och för deras anhöriga.

Nationella Rådet för Palliativ Vård, NRPV >>
För olika yrkesföreningar och nätverk i syfte att utveckla den palliativa vården.

Neuro>>
För att personer med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra. Har juridisk rådgivning för medlemmar.

NSPH – Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa >>
Samarbetsorgan för patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.
Se medlemsorganisationer här >>

Nära cancer >>

Nära Cancer finns här för dig som är ung och står nära någon som har cancer, eller saknar någon som har dött av sjukdomen.

Nätverk för föräldrar som mist sitt barn, FEBE >>
Samtalskvällar, självhjälpsgrupper med mera för föräldrar som har mist ett barn.

Palveleva puhelin – Svenska Kyrkans finskspråkiga telefonjour >>

Parkinsonförbundet >>
Information, tips och stöd till personer med Parkinson och deras anhöriga.

PrevenTell – hjälp vid oönskad sexualitet >>
Stödlinje för personer som tappat kontrollen över sin sexualitet och är oroliga för att göra sig själv eller andra illa.

Randiga huset >>

Att sörja är att förbereda sig för att gå vidare i livet.

Randiga Huset vet att det är till stor hjälp att träffa andra som varit med om en liknande händelse i sitt liv. Här kan du få hjälp oavsett om du själv är drabbad, känner någon som är det, eller om du i din yrkesroll kommer i kontakt med någon som drabbats.

Reumatikerförbundet >>
Stödjer medlemmar, sprider kunskap och stödjer forskning.

Riksförbundet Attention >>
Sprider kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, påverkar beslutsfattare och erbjuder gemenskap.

Riksförbundet Balans >>
Patient- och anhörigorganisation för personer med diagnoserna depression, utmattningssyndrom och Bipolär sjukdom.

Riksförbundet FUB >>
För personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Riksförbundet HjärtLung >>
Patientorganisation för alla med hjärt-, kärl- och lungsjukdom.

Riksförbundet för social och mental hälsa /RSMH >>
För människor med erfarenhet av psykisk ohälsa eller sociala problem. Kämpar för lika rättigheter, bättre vård och möjligheter till återhämtning.

Riksförbundet Sällsynta diagnoser >>
Kunskapsspridning och möjligheter till rätt vård för alla medsällsynt diagnos.

Roks tjejjourer – mot utsatthet och våld >>
Stöd via samtal och frågelåda för tjejer som utsatts för mäns och killars våld.

Rädda Barnens orostelefon om radikalisering >>
Orostelefon för anhöriga, yrkesverksamma eller andra som känner oro inför för att någon i omgivningen dras till extrem rörelse eller ideologi.

Rädda Barnens stödchatt för barn och unga – hedersrelaterat våld och förtryck >>
Långsiktigt arbete med Barnkonventionen som grund för allas rätt till trygghet och utveckling.

Räddningsmissionen >>

Räddningsmissionen är en ideell förening som bedriver socialt arbete på kristen grund. 

Schizofreniförbundet >>
För ökad kunskap om Schizofreni och liknande sjukdomar, stödjer medlemmarna och deras anhöriga och sprider kunskap i syfte att påverka.

SHEDO – kunskap om ätstörningar och självskadebeteende >>
För personer med självskadebeteende och ätstörningar och deras anhöriga. Sprider kunskap och väcker debatt.

Självmordslinjen >>
För personer som har tankar på att ta sitt liv och för anhöriga som är oroliga för att närstående har sådana tankar.

Sluta Röka-linjen >>
Stöd och handledning inom taobaksavvänjning.

SOLROSEN – nationell stödverksamhet för barn och vuxna med frihetsberövad familjemedlem>>
För stöd till barn och unga som har en frihetsberövad familjemedlem.

Spelberoendes Riksförbund >>
Vill avhjälpa och förebygga spelberoende genom kunskapsspridning och medlemsstöd.

Spelfriheten >>
För spelare, anhöriga och yrkesverksamma. Kunskapsspridning och möjlighet till chatt.

SPES – suicidprevention och efterlevandestöd >>
Stöd till anhöriga när någon tagit sitt liv. Kunskapsspridning i syfte att förebygga suicid.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset >>

Information för barn och unga, även en samtalsmetod BRA – Barnens Rätt som Anhöriga / BRA-samtal. Stiftelsen stärker socialt utsatta barn och ungdomar.

Storasyster >>
Stöd till dom som blivit utsatta för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Kunskapsspridning.

STROKE-Riksförbundet >>
För personer som drabbats av stroke, anhöriga och andra intresserade.

Stödlinjen – hjälp vid spelproblem >>
Stödlinje för spelare och anhöriga genom telefon och chatt.

Suicide Zero >>
Arbetar för att radikalt minska självmorden. Kunskapsspridning och påverkansarbete.

Svenska Epilepsiförbundet >>
För personer med epilepsi, deras anhöriga och andra som kommer i kontakt med epilepsi i sitt yrke.

Svenska OCD-förbundet >>
Stöd till personer med Ocd/tvångssyndrom och närliggande diagnoser samt deras anhöriga. Kunskapsspridning och påverkansarbete.

Svenska Röda Korset >>
Hjälper människor i kriser och katastrofer. Vill medverka till att bryta isolering och ger psykosocialt stöd.

Svenska Ödemförbundet >>
Patient- och intresseförening för personer med kroniska ödem. Kunskapsspridning och påverkansarbete.

Svenskt Demenscentrum.se >>
Arbetar som sambandscentral och kunskapsbank inom demensområdet och verkar för ett demensvänligt samhälle.

Sveriges Blåbandsförbund >>

Projektet ”Jag ser” är Blå Bandets satsning till stöd för barn som växer upp i krångliga familjer.

Specifik hemsida: www.jagser.se

Sveriges Dövas Riksförbund, SDR >>
Medlemsstöd, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Sveriges Fontänhus – stödjer återhämtning efter psykisk ohälsa>>
Psykosocial och arbetsinriktad rehabilitering för personer med psykisk ohälsa på vägen mot återhämtning.

Sveriges Veteranförbund – kamratstöd >>
Stöd till veteraner och deras anhöriga.

Synskadades Riksförbund, SRF >>
För synskadade och deras anhöriga. Kunskapsspridning och påverkansarbete.

Terrafem – kvinnors och flickors rättigheter >>
Nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld.

Tjejzonen, stödorganisation för tjejer 12 – 25 år >>

Transammans – Förbundet för transpersoner och närstående (dvs anhöriga) >>
Verkar för att transpersoner och deras anhöriga ska ha tillgång till stöd och kunskap.

Trygga Barnen – För barn och unga i familjer med missbruk >>
Stötta barn och unga som lever eller har växt upp i familj där någon har haft problem medmissbruk.

Trygga Vuxna – för anhöriga vuxna >>
För stöd till familjer där någon har missbruk eller psykisk ohälsa.

Ung anhörig.se >>
Tips, fakta och berättelser för unga som har en förälder med demenssjukdom.

Unga Lucas >>
För samtal om livet för personer i ålder 13 – 25 år.

Unga relationer – utsatt för våld i relationen >>
Stöd via chatt till personer under 20 år som varit eller är utsatta för våld.

Vackra Maskrosbarn- Stöd och egna historier >>
En plattform för stöd och hjälp och kunskapsspridning.

VIMIL – Vi som mist någon mitt i livet >>
Förening med och för medlemmar i sorg och svåra situationer.

Våga berätta

Våga berätta är en webbplats för barn mellan 8 och 12 år. Syftet är att stärka barn att våga berätta sådant som är jobbigt. Tillgänglighet på 1177 Vårdguiden

Välj-att-sluta-linjen >>
Telefonlinje för personer med kontrollerande och våldsamt beteende och som vill försöka ändras sig.
Även för personer som är utsatta.

Ångestföreningen ÅSS >>
För personer med ångest, social ångest och fobier liksom ångest relaterat till depression, utmattning, stress och kris samt högkänslighet. Även för anhöriga.

Äldrelinjen – Minds telefonstöd för äldre >>
Telefonstöd till äldre som mår psykiskt dåligt och längtar efter någon att tala med.

 

Ideella organisationer och verksamheter indelade i mål- och områdesgrupper

Anhörigorganisationer:
Nedanstående förteckning utgår ifrån Socialstyrelsens fördelning av statsbidrag 2021 till ”organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående:

Anhörigas Riksförbund >>
Alzheimer Sverige.se >>
Autism- och Aspergerförbundet >>
Demensförbundet >>
Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar >>
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft >>
Neuro>>
Riksförbundet Attention >>
Riksförbundet Balans >>
Schizofreniförbundet >>
Svenska Röda Korset >>

Anhörigstöd i andra organisationer
Här är det mycket viktigt att poängtera att anhörigstödet finns i de flesta av nedanstående organisationer som vänder sig till personer som drabbats av sjukdom, skada, funktionsnedsättning av någon form, missbruk eller annan utsatthet. Anhöriga välkomnas för frågor, stöd och kunskap.

Barnrättsorganisationer
Nedanstående organisationer räknas som barnrättsorganisationer:

Barnrättsbyrån.se >>
Bris.se >>
Ecpat.se >>
Friends.se >>
Maskrosbarn >>
Rädda barnen.se >>
UNICEF
Maskrosbarn >>

Barn och unga
Alltid Sedd – uppsökande arbete mot ungdomar som säljer sex >>
BRIS för barn och unga >>
BUFFF – för barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse >>
Cancerkompisar >>
Ecpats stödlinje för barn och unga- sexuella kränkningar, hot eller övergrepp >>
Friends – barnrättsorganisation mot mobbning >>
Föreningen Tilia – psykisk ohälsa hos unga >>
Jourhavande kompis – Röda Korsets stödchatt >>
Killfrågor >>
Maskrosbarn >>
Mind (för psykisk hälsa) >>

Nära cancer >>
Roks tjejjourer – mot utsatthet och våld >>
Rädda Barnens stödchatt för barn och unga – hedersrelaterat våld och förtryck >>
SOLROSEN – nationell stödverksamhet för barn och vuxna med frihetsberövad familjemedlem>>
Spelberoendes Riksförbund >>
Spelfriheten >>
Storasyster >>
Stödlinjen – hjälp vid spelproblem >>
Sveriges Blåbandförbund, projekt ”Jag ser” >> 

Tjejzonen, stödorganisation för tjejer 12 – 25 år >>
Transammans – Förbundet för transpersoner och närstående (dvs anhöriga) >>
Trygga Barnen – För barn och unga i familjer med missbruk >>
Ung anhörig.se >>
Unga Lucas >>
Unga relationer – utsatt för våld i relationen >>
Vackra Maskrosbarn- Stöd och egna historier >>

Beroende och missbruk
Alkohollinjen>>
Anonyma alkoholister, aa.se >>
Anonyma narkomaner, nasverige.org >>
Droghjälpen >>
FMN – Föräldraföreningen mot narkotika >>
Maskrosbarn >>
Sluta Röka-linjen >>
Spelberoendes Riksförbund >>
Spelfriheten >>
Stödlinjen – hjälp vid spelproblem >>
Trygga Barnen – För barn och unga i familjer med missbruk >>
Trygga Vuxna – för anhöriga vuxna >>

Brukar-och diagnosföreningar
Afasiförbundet i Sverige >>
Alzheimer Sverige.se >>
Astma- och allergiförbundet >>
Autism- och Aspergerförbundet >>
Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO) >>
Cancerfonden >>
Cancerkompisar >>
DHR – från personer med reducerad rörelseförmåga > >
Diabetesförbundet >>
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft >>
Hörselskadades Riksförbund, HRF >>
Narkolepsiföreningen >>
Neuro>>
Parkinsonförbundet >>
Reumatikerförbundet >>
Riksförbundet Attention >>
Riksförbundet FUB >>
Riksförbundet HjärtLung >>
Riksförbundet Sällsynta diagnoser >>
STROKE-Riksförbundet >>
Svenska Epilepsiförbundet >>
Svenska Ödemförbundet >>
Sveriges Dövas Riksförbund, SDR >>
Synskadades Riksförbund, SRF >>

Brukar- och diagnosföreningar, Psykisk ohälsa
Alltokej – för mäns psykiska hälsa >>
Anhörigförening Borderline>>
Anhörighjälpen, psykiatri och NPF, privat grupp Facebook >>
Bipolarna – Forum för personer med bipolär sjukdom >>
Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar >>
Föreningen Tilia – psykisk ohälsa hos unga >>
Kunskapscentrum för ätstörningar, KÄTS >>
Mansjouren >>
Maskrosbarn >>
Mind (för psykisk hälsa) >>
NSPH – Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa >>
PrevenTell – hjälp vid oönskad sexualitet >>
Riksförbundet Balans >>
Riksförbundet för social och mental hälsa /RSMH >>
Schizofreniförbundet >>
SHEDO – kunskap om ätstörningar och självskadebeteende >>
Svenska OCD-förbundet >>
Sveriges Fontänhus – stödjer återhämtning efter psykisk ohälsa>>
Ångestföreningen ÅSS >>

Kriminalitet, övergrepp och våld
Alltid Sedd – uppsökande arbete mot ungdomar som säljer sex >>
Brottsofferjouren>>
BUFF – för barn och ungdom med familjemedlem i fängelse >>
Ecpats stödlinje för barn och unga- sexuella kränkningar, hot eller övergrepp >>
Ecpats stödlinje för föräldrar>>
FATEG – föreningen för anhörig till gärningsman >>
Killfrågor >>
Kvinnofridslinjen >>
PrevenTell – hjälp vid oönskad sexualitet >>
Roks tjejjourer – mot utsatthet och våld >>
Rädda Barnens stödchatt för barn och unga – hedersrelaterat våld och förtryck >>
SOLROSEN – nationell stödverksamhet för barn och vuxna med frihetsberövad familjemedlem>>
Storasyster >>
Terrafem – kvinnors och flickors rättigheter >>
Unga relationer – utsatt för våld i relationen >>
Välj-att-sluta-linjen >

Samtalsstöd – medmänniska/kamratstöd
BRIS för vuxna om barn>>
Friends – barnrättsorganisation mot mobbning >>
Föräldralinjen, MIND >>
Jourhavande medmänniska >>
Jourhavande präst >>
Kvinnofridslinjen >>
Kyrkans SOS >>
Lifeline – motverka ensamhet via samtal och stöd >>
Mansjouren >>
Palveleva puhelin – Svenska Kyrkans finskspråkiga telefonjour >>
Rädda Barnens orostelefon om radikalisering >>
Svenska Röda Korset >>
Sveriges Veteranförbund – kamratstöd >>
Terrafem – kvinnors och flickors rättigheter >>
Transammans – Förbundet för transpersoner och närstående (dvs anhöriga) >>
Äldrelinjen – Minds telefonstöd för äldre >>

Sorg
Föreningen Vi Som Förlorat Barn, VSFB >>
Nätverk för föräldrar som mist sitt barn, FEBE >>
Vi som mist någon mitt i livet, VIMIL >>

Suicid (självmord)
Kyrkans SOS >>
Självmordslinjen >>
SPES – suicidprevention och efterlevandestöd >>
Suicide Zero >>

Ämnesfrågor och Kompetenscentrum
Advokatjouren >>
Barnrättsbyrån.se >>
Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO) >>
Cancerfonden >>
Demensförbundet >>
Funktionsrätt Sverige >>
Kunskapscentrum för ätstörningar, KÄTS >>
Nationella Rådet för Palliativ Vård, NRPV >>
NSPH – Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa >>
Rädda Barnens orostelefon om radikalisering >>
Rädda Barnens stödchatt för barn och unga – hedersrelaterat våld och förtryck >>
Svenskt Demenscentrum.se >>
Terrafem – kvinnors och flickors rättigheter >>
Transammans – Förbundet för transpersoner och närstående (dvs anhöriga) >>