Barn och unga som anhöriga

När föräldrar eller andra vuxna i familjen inte mår bra påverkas alla i familjen. Barn som växer upp i familjer med psykisk ohälsa, missbruk, vid förälders allvarlig sjukdom eller död, drabbas naturligtvis på olika sätt. Det kan medföra konsekvenser för hälsan, för skolgången och arbetslivet. Unga anhöriga är särskilt sårbara.

Fakta och kunskap om stöd till barn som anhöriga
Socialstyrelsen – Stöd barn som anhöriga >>
Nationellt kompetenscentrum anhöriga- lagstiftning >>
Nationellt kompetenscentrum anhöriga – fakta om barn som anhöriga >>
Kunskapsguiden om barn och unga som anhöriga >>

Hälso- och sjukvård
Inom hälso-och sjukvården poängteras att barn som anhöriga och deras behov av  information, råd och stöd i vissa situationer ska beaktas. Särskilt gäller detta om barnets förälder (eller annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med) har en psykisk störning, psykisk funktionsnedsättning, allvarlig fysisk sjukdom eller ett missbruk. Det gäller även om den vuxne avlider.
Socialstyrelsen Hälso-och sjukvårdens ansvar >>

Förskolan, skolan
Att vardagen fungerar i förskola och skola är viktigt. Personalen har ett stort ansvar att uppmärksamma barnets tecken på oro, koncentrationssvårigheter eller annat. Inom ramen för sina uppdrag kan de ge betydelsefullt stöd genom att skapa goda förutsättningar för utveckling, lek och lärande för barnen.
Förskola och skola – barn som anhöriga, Kunskapskanalen >>

Tidiga och samordnade insatser för barn och unga (TSI)
Att stöd sätts in till barnen och föräldrarna i ett tidigt skede är av stor betydelse. Insatserna ska dessutom samordnas mellan de olika aktörerna som exempelvis skolan, hälso-sjukvården och socialtjänsten. Detta ska bidra till en helhet kring barnen och motverka en för dem ogynnsam utveckling.
Läs mer om TSI här hos Socialstyrelsen och ta del av en animerad film; Livet är inte så lätt >>

Ny lag om barnfridsbrott
Barn som blir vittne till våld i familjen och nära relationer har fått ett starkare rättsskydd genom den nya lagen om barnfridsbrott som trädde i kraft den 1 juli 2021. Man räknar med att vart tionde barn har upplevt våld mot förälder eller annan omsorgsperson. 
Läs mer om barnfridsbrott  SKR >>
Faktablad om barnfridsbrott från åklagare.se >>
Barnfridsbrott. Polisen>>

Om barn på skyddade boenden
Man räknar med att 6000 barn varje år befinner sig på skyddat boende med förälder, på flykt från våld och hot.  BRIS och Sveriges Stadsmissioner släppte under 2020 rapporten ”Min tur att berätta” som bygger på barnens egna berättelser om hur våld och vistelse på skyddat boende har påverkat dem. Rapporten ger bland annat en tydlig bild av hur barnens stödbehov faller i skuggan av den vuxnes och att barnen sällan får ge uttryck för svåra upplevelser i samband med våldet.
Läs mer om arbetet med rapporten >> 
Läs rapporten här >>

Barnkonventionen som svensk lag
Den 1 juni 2020 trädde lagen (2018:1197) om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter (den så kallade Barnkonventionen) i kraft i Sverige. Detta innebär ett förtydligande av att domstolar och andra rättstillämpare ska beakta barnens rättigheter och att dessa rättigheter ska synliggöras vid bedömningar och i beslutsprocesser.  
I vilken omfattning Barnkonventionen konkret tillämpas i processer och beslut finns säkert delade meningar om. När det gäller området ”Barn och unga som anhöriga” känns det viktigt att Barnkonventionen omnämns  i synen på barnens rättigheter till stöd och omsorg i en utsatt anhörigsituation. 
Barnkonventionen som svensk lag. regeringen>>
Läs hela Barnkonventionen. UNICEF>>
Läs Barnombudsmammans lättlästa Barnkonvention >>

Konferens ”Värna våra Yngsta”
Socialstyrelsen tillsammans med Nationellt kompetenscentrum (Nka) och Folkhälsomyndigheten anordnar en årlig konferens ”Värna våra yngsta”. Nedan kan du ta del av konferensen från år 2020;
Värna våra yngsta 2020 >>

Lästips: Unga anhöriga berättar
Demenscentrum.se kan du ladda ner en skrift där unga anhöriga till förälder med demenssjukdom berättar om sin situation och de utmaningars som de lever i.

Filmserie ”Barn och unga berättar”
Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har på sin hemsida en filmserie om barn och unga som anhöriga.
Här kan du ta del av dessa >>

Kortfilmer ur serie ”Victors bok”
Vi kan också rekommendera kortfilmerna ur serien ”Victors Bok”. Filmerna handlar om att växa upp med en förälder som har en psykisk sjukdom och det är ungdomar och föräldrar med egna erfarenheter som delar med sig av sin verklighet. Bakom filmerna står regissören René Bo Hansen och filmproducenten Katarina Boberg. Klicka här för att se filmerna (YouTube) >>

Video om barn till frihetsberövad
Från Lilla Aktuellt 2021: Hennes pappa sitter i fängelse. 
Klicka här för att komma till SVT Play >>

Filmtips ”Psykos i Stockholm”
En mamma och hennes 14-åriga dotter reser till Stockholm för att fira dotterns 14-årsdag. Under resan på tåget börjar mamman bete sig konstigt och dottern anar att mamman är på väg in i en ny psykos. Trots detta  försöker de genomföra den planerade semestern…
Här kan du finna och ta del av filmen >>

Lyssna på poddar om barn och unga som anhöriga

Barn som anhöriga-projekt under 2021

Forskning har visat att elevhälsan på Sveriges grundskolor känner till de barn som är anhöriga och deras situation i väldigt liten utsträckning. Med bakgrund av detta har Anhörigas Riksförbund under 2021 drivit ett projekt med medel från Socialstyrelsen för att hitta en metod för elevhälsan att hitta och identifiera barn som är anhöriga för att på så sätt kunna ge dem det stöd de behöver.

Här kan du ta del av mer information och hjälpmedel  >>