Anhörigomsorg och etnicitet

Anhörigomsorg och etnicitet

För mig är det bra att bo i Sverige. I landet jag kommer ifrån var jag tvungen att arbeta till hög ålder för att klara mig och min familj. Här finns trygghet och lagar som bland annat ger mig en pension när jag blir gammal. (Invandrad man)

Anhörigas och närståendes rättigheter och skyldigheter är inte helt självklara och om man kommer till Sverige från ett annat land kan de vara svåra att förstå, kanske på grund av språkbarriärer eller kulturella skillnader. Det är inte heller helt ovanligt att traumatiska upplevelser har påverkat livet både fysiskt och psykiskt.

Läs mer om Rättigheter och skyldigheter här >>

Du kan också hitta mer information på Socialstyrelsens hemsida och fliken ”Stöd till anhöriga, anhörigstöd” >>

Det kan också vara extra svårt för anhöriga att hitta ett lämpligt boende för närstående om detta blir aktuellt. På vissa platser i landet finns särskilda boenden speciellt anpassade, med exempelvis personal som kan prata ett visst språk.

En omsorgskultur – att personligen, i stor omfattning vårda och stödja en närstående hela livet, är vanligt i många länder. Generationsboende där de äldre tar hand om barnbarnen eller en släkting kan vara en självklarhet. Det innebär dock ofta svårigheter att kombinera sin roll som anhörig med arbete.

En lösning kan vara en anhöriganställning. Det vill säga att genom kommunen bli anställd, med lön, för att ta hand om en närstående. Läs mer om anhöriganställning här >>

Ett främmande språk kan kännas som ett hinder vid kontakt med hälso- och sjukvård, kommun eller region. Att ta hjälp av någon i ens närhet kan kännas tryggt. Det finns också möjlighet att få en tolk. Sjukvården kan boka en tolk vid besök hos läkare eller annan sjukvårdspersonal. Det är viktigt att veta att tolkarna också har tystnadsplikt.

Här kan du läsa mer om tolktjänsten (Vårdguiden 1177) >>

Inget svenskt medborgarskap

Om du som anhörig inte har svenskt medborgarskap har kommun eller region ingen skyldighet att erbjuda anhörigstöd. Har du däremot ett giltigt uppehållstillstånd i Sverige (tillfälligt eller permanent) har du samma förmåner, rättigheter och skyldigheter som andra medborgare.

Du kan alltid vända dig till Anhörigas Riksförbund eller andra organisationer eller föreningar som erbjuder anhörigstöd, till exempel Svenska Röda Korset.

Här kan du hitta din närmaste lokala anhörigförening och komma i kontakt med oss på Anhörigas Riksförbund >>

Om du är intresserad av att veta mer om ämnet kan vi rekommendera Nka:s kunskapsöversikt ”Etnicitet – minoritet – anhörigskap” (2012) av Ann-Britt Sand. Klicka här för att komma till den >>